Provozní řád

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu Farma Loreta, provozovny firmy Libuše Vašinová LIWA, Putimov 88, 39301 Pelhřimov, IČ 10297936, vydávám dle ustanovení odst. 2) § 132a) Zákoníku práce, jako součást prevence rizik, tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují, stanovuji tato pravidla:

Všeobecné pokyny pro návštěvníky

 1. Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito pokyny.
 2. Areál je přístupný každý den od 8.00 hod do 16.00 hod. Mimo tuto dobu je zakázáno vstupovat do areálu vyjma návštěvníků a ubytovaných hostů.
 3. Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 4. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno alkohol do areálu donášet.
 5. Psy je povoleno v areálu vodit pouze na vodítku a s košíkem.
 6. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.
 7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.
 8. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.
 9. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Majitel areálu ručí za ztráty jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy

Ustájení, výcvik, kurzy a provozování rekreačního ježdění

Vstup do areálu (stáje, jízdárna, pastevní odchov) a pohyb osob

 • Areál je v provozu denně (viz. provozní doba)
 • Chod areálu řídí – majitel areálu, nebo osoba jím pověřená. Ve věcech výcviku je mohou zastoupit příslušný instruktor, trenér, nebo cvičitel (dále jen trenér).
 • Vstup do areálu je povolen pouze účastníkům kurzů, rekreačního ježdění, majitelům koní a nájemcům. Hostům pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra.
 • Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 • Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u majitele areálu, příp. osoby jím pověřené, nebo trenéra a respektovat jejich pokyny.
 • Vstup do provozních prostor areálu , které bezprostředně nesouvisí s ustájením a pohybem koní a péčí o ně, je zakázán (sklady, kotelna, atd.). Vstup do šaten, přípravny a sedlovny je povolen pouze jejich oprávněným uživatelům. Ostatním osobám pouze v doprovodu oprávněných uživatelů.

Péče o koně

 • Ke koním lze přistupovat jen se svolením majitele jízdárny, osoby jím pověřené, nebo trenéra (cvičitele), nebo majitele koně, případně v jejich doprovodu. Vstup do stájových boxů, jízdárny a výběhů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!
 • Ve stájích a prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.
 • Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.
 • Při výcviku a ošetřování koni je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra je přístup ke koním zakázán.
 • Při manipulaci s koňmi ve stáji při kydání, čištění apod. budou všichni koně uvázáni na ohlávce.
 • Účastníci jízdy na koních, saních nebo skijöringu musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné kotníčkovou obuví s rovnou podrážkou. Dále se doporučují : pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem a kožené rukavice. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.

Jezdecký výcvik, jízda na koních, zápřah, skijöring

 • Před zahájením jízdy na koních, v zápřahu, nebo skijöringu jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.
 • Při provozování Ski-jöringu si za lyžařskou výstroj zodpovídá v plné míře účastník.
 • Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci zdraví kolemjdoucí první.
 • Je vhodné, aby účastníci kurzů, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a doporučuje se, aby měli uzavřeno i úrazové pojištění. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.
 • Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech. Trenér je povinen ověřit si tyto údaje kontrolní jízdou. Bez kontrolní jízdy pod dohledem trenéra nesmí nový účastník samostatně jezdit na koni.
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních, v zápřahu a Ski-jöring jsou provozovány na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce).
 • Jezdecký výcvik, jízda na koních, v zápřahu a Ski-jöring je zakázán pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.
 • Je zakázáno jezdit na travnatých plochách uvnitř areálu, k vyjížďkám možno použít přilehlých vnějších ploch. Jezdí se pouze na veřejných komunikacích a cestách, dle pokynů trenéra.

Bezpečnostní pokyny

 • Každá osoba zdržující se v areálu, je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra a podmínky stanovené pro provoz stáje a jezdeckého areálu.
 • V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstraní. To platí zejména v prostorách stájí, sociálních zařízení, sedlovně, šatnách atd.
 • V celém prostoru ustájení (stáje, sedlovna, sklady sena, slámy a pilin a další objekty v tomto prostoru) platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Pro práce s otevřeným ohněm (svařování apod.) musí být vystaveno písemné povolení s určením bezpečnostních opatření a požárních hlídek.
 • Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu jsou povinni respektovat pokyny majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.
 • Bez souhlasu majitele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích, přemisťovat předměty v majetku majitele areálu a používat v prostorách vlastní elektrické přístroje a zařízení.
 • Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni respektovat opatření pořadatele a řídit se pokyny pořadatelské služby.
 • Každý je povinen v případě úrazu osoby, nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře, nebo veterináře.
 • Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Pravidla pro nájemce boxů

Další pravidla pro nájemce boxů jsou upravena samostatnou smlouvou o ustájení.

Všichni návštěvníci areálu, jezdci, účastníci kurzů, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jízda a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

Majitel a provozovatel
Libuše Vašinová
Mgr. František Vašina